دوران

لطفا صبر کنید ...

منصور توسلی

معاون مالي و پشتيباني

 • تحصيلات :

منصور توسلی

معاون مالي و پشتيباني

 • تلفن : 07632920000
 • پست الکترونیکی : tavasoli_m@abfahormozgan.com

 • سوابق تحصيلي
 • سوابق شغلي
 • عضويت در كميته ها و كارگروه
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
 • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • شرح وظايف
 • حوزه هاي تحت سرپرستي

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0