دوران

لطفا صبر کنید ...

امید معصومی نقره دهی

معاون بهره برداري و توسعه آب

 • تحصيلات : كارشناسي ارشد

امید معصومی نقره دهی

معاون بهره برداري و توسعه آب

 • تلفن : 07632920000
 • پست الکترونیکی : masomi@abfahormozgan.com


 • سوابق تحصيلي
 • سوابق شغلي
 • عضويت در كميته ها
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
 • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • شرح وظايف
 • حوزه هاي تحت سرپرستي


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0