ما كاركنان شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعتقاد داريم :
  • مهر ورزی و حسن رفتار با ارباب رجوع و همکاران رعایت عدالت و انصاف و عدم تبعیض در ارائه خدمات به مردم همواره روش کار ما خواهد بود.
  • پاسخگویی مناسب به مطالبات ارباب رجوع زمینه های لازم را برای رشد ما و شرکت اب و فاضلاب استان فراهم خواهد اورد.
  • امانت داری و راز داری و خود داری از افشاء اسناد واطلاعات پرونده های مشترکین داخل و خارج اساس کار ماست.
  • خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم و همکاران میشود و روابط میان ما و مردم را تقویت میکند.

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0