شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان در اسفند ماه سال 70 با سرمايه اوليه يكصد ميليون ريال شامل يكصد سهم عادي با نام به ثبت رسيد كه 35 درصد از سرمايه آن نقدا" پرداخت گرديد و بقيه آن در تعهدات سهام آن بشرح زير ميباشد :

  • شهرداريها                                                             49 درصد
  • شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور                         47  درصد
  • شركت سرمايه گذاري ساتكاپ                                   4  درصد

اين شركت فعاليت عملي خود را از تيرماه سال 71 آغاز نمود .

  • باستناد ماده1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب11/10/1369شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تشکیل گردید.

موضوع و هدف شرکت : ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع اب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری . انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط با جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح زیر بعهده شرکت واگذار گردید.

الف- بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین وتوزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها.ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال .منابع . چاهها . سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .

ب -بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب وتصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژمربوطه.

ج - اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری

د- اجرای طرحهای تامین و انتقال و تصفیه فاضلاب

ه - اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره (3) ماده (1) قانون فوق .

و- سرمایه گذاری  ومشارکت در موسسات و شرکتهایی که با اهداف وو ظایف شرکت مربوط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت .

ز- انجام امور تحقیقاتی آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

ح - تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره (2) ماده (1) قانون فوق .

مرکز شرکت :  مرکزاصلی شرکت شهر بندرعباس بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان هرمزگان می باشد .

شرکت می تواند با موافقت ریاست مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.

تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارح از محدوده شهرها نیز مستقر باشد.

  • شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0