دوران

لطفا صبر کنید ...

فريد سروري

معاون خدمات مشتركين و درآمد

  • تحصيلات :

فريد سروري

معاون خدمات مشتركين و درآمد

  • تلفن : 07632920000
  • پست الکترونیکی : sarvari@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروهها
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف
  • حوزه هاي تحت سرپرستي


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0