شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان با اتكاء به منابع انساني متعهد و ماهر و بهره مندي از مديريتي كارآمد و متخصص  ،  عهده دار وظايف تامين ، انتقال و توزيع آب شرب بهداشتي شهروندان استان هرمزگان  مطابق استانداردهاي ملي و بين المللي وبهره گيري  از  سيستم هاي هوشمند مديريت بهره برداري  ،  جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب  با استفاده از  فن آوري هاي نوين  و استفاده از پساب  ، متناسب با كاربري هر منطقه  و ايجاد زيرساخت هاي تامين ، انتقال و توزيع آب و همچنين ايجاد تاسيسات  جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب  مطابق دانش و تجهيزات  روز و ارائه خدمات فروش و پس از فروش به مشتركين  مي باشد . اين شركت  تنوع بخشي به منابع  تامين و توزيع آب با توجه به ظرفيت هاي استاني و بسترسازي براي مشاركت  بخش خصوصي و تعاوني  را در راستاي ارائه خدمات بهتر و  مديريت هزينه ها  مورد توجه  دارد . همچنين  كسب رضايت كليه ذي نفعان  از طريق  ارائه خدمات مطلوب به مشتركين ، حفاظت از محيط زيست و سلامت شهروندان ، پاسخگويي به خواسته سهامداران و ايجاد  محيطي پويا ،ايمن و نظام جبران خدمات مناسب براي كاركنان دنبال مي كند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0