دوران

لطفا صبر کنید ...

سميه قصمي

مدير دفتر توسعه پايدار

  • تحصيلات : كارشناسي ارشد

سميه قصمي

مدير دفتر توسعه پايدار

  • تلفن : 07632920000
  • پست الکترونیکی : ghasami_s@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0