دوران

لطفا صبر کنید ...

سمیه انگبینی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

  • تحصيلات :

سمیه انگبینی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

  • تلفن : 07632920000

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلی
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظایف
  • حوزه های تحت سرپرستی6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0