دوران

لطفا صبر کنید ...

عبدالحمید حمزه پور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

عبدالحمید حمزه پور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 • تلفن : 07632920000 داخلي 100
 • پست الکترونیکی : hamzehpour@abfahormozgan.com

منصور توسلی

معاون مالی و پشتیبانی

منصور توسلی

معاون مالی و پشتیبانی

 • تلفن : 07632920000داخلي200
 • پست الکترونیکی : Tavasoli_m@abfahormozgan.com

فرید سروری

Sarvari_f@abfahormozgan.com

فرید سروری

Sarvari_f@abfahormozgan.com

 • تلفن : 07632920000داخلي500
 • پست الکترونیکی : Sarvari_f@abfahormozgan.com

حسین صادقی گوغری

حسین صادقی گوغری

 • تلفن : 07632920000داخلي 400
 • پست الکترونیکی : Sadeghi_ho@abfahormozgan.com

مصطفی کریمی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

مصطفی کریمی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

 • تلفن : 07632920000داخلي600
 • پست الکترونیکی : Karimi_mos@abfahormozgan.com

مهدی محمدی

معاون منابع انسانی و تحقیقات

مهدی محمدی

معاون منابع انسانی و تحقیقات

 • تلفن : 07632920000داخلي300
 • پست الکترونیکی : Mohamadi_m@abfahormozgan.com

سمیه انگبینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

سمیه انگبینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

 • تلفن : 07632920000داخلي700
 • پست الکترونیکی : angebini_s@abfahormozgan.com

آخرین تاریخ بروزرسانی:1403/02/05


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0