دوران

لطفا صبر کنید ...

محمد حسن بارانی

رئیس اداره بیمه و رفاه

  • تحصيلات :

محمد حسن بارانی

رئیس اداره بیمه و رفاه

  • تلفن : 07632920000
  • پست الکترونیکی : barani@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0