دوران

لطفا صبر کنید ...

علی طارمی زاده کشکوئی

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

  • تحصيلات :

علی طارمی زاده کشکوئی

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

  • تلفن : 07632920000

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0