آیا مشترک دارای مخزن ذخیره آب خانگی می باشد؟
  
  آیا مشترک دارای مخزن ذخیره خانگی، شستشوی مخزن سالیانه انجام می دهد؟
  
  آیا مشترک دارای دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد؟
  
  آیا مشترک دارای پمپ تامین فشار بعد از کنتور می باشد؟
  
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0