تاریخ انتشار : 1401/06/07 تاريخ ايجاد : 1401/06/07 اندازه پرونده: 4769179 bytes خلاصه
  تاریخ انتشار : 1400/05/03 تاريخ ايجاد : 1400/05/03 اندازه پرونده: 6103014 bytes خلاصه
   تاریخ انتشار : 1400/05/03 تاريخ ايجاد : 1400/05/03 اندازه پرونده: 3710388 bytes خلاصه    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0