آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۵:۴۴:۲۷

: تهیه , حمل , بارگیري و باراندازي 65 کیلومتر لوله پلی اتیلن با فشار کاري 10 و 8 بار مورد نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما

آخرین بروزرسانی توسط ماريا معلمي در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۱:۲۴:۵۲
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت بازگشایی : ۱۱:۱۱
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : آفتاب جنوب
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نام بانک و شماره حساب : -
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 960,000,000 ریال

  فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله ای

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه :  تهیه , حمل , بارگیری و باراندازی 65 کیلومتر لوله پلی اتیلن با فشار کاری 10 و 8 بار مورد نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما

مبلغ برآورد اولیه:  مبلغ19/144/903/500 ( نوزده میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون و نهصد و سه هزار و پانصد ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  مبلغ 960/000/000 (نهصدو شصت میلیون ریال )

رتبه و رشته مورد نظر :  رتبه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : مبلغ5/000/000  ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/11/25 تا ساعت 14 تاریخ 99/11/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 99/12/11

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 99/12/13

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (65)بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ( امور قراردادها )تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .

                                                                  

                                                                                                              روبط عمومی و آموزش همگانی                         

                                                                                                         شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:6,449,144
  • بازدید ها:
    • امروز:2,222
    • این هفته:55,769
    • این ماه:237,319
    • سال:3,147,536