آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۰:۲۱:۴۰

تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی اتصالات و متعلقات چدنی مورد نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۵:۲۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : اقتصاد كيش-اطلاعات
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 340,000,000 ریال

نوبت اول

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله ای

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی اتصالات و متعلقات چدنی مورد نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما

مبلغ برآورد اولیه:  6/743/600/000 ریال ( شش میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و ششصد هزار ریال )

  ( اعتبار پروژه فوق تواما" از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و نقدی تامین میگردد )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 340/000/000ریال (سیصد و چهل میلیون  ریال ).

رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/08/11 ساعت 14 تاریخ 99/08/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 99/09/03

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ99/09/05

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (65)بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:4,765,978
  • بازدید ها:
    • امروز:6,570
    • این هفته:61,014
    • این ماه:245,960
    • سال:2,328,827