آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۲:۰۱:۱۵

احداث مخزن 2500مترمكعبي خط الراس دوم و خط انتقال آب محدوده مخزن

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۰۷:۲۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : اقتصاد كيش-بشارت نو
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4,985,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : احداث مخزن 2500مترمكعبي خط الراس دوم و خط انتقال آب محدوده مخزن

مبلغ برآورد اوليه:  114/212/504/783ريال ( يكصد و چهارده ميليارد و دويست و دوازده ميليون و پانصد و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و سه  ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 4/985/000/000 ريال (چهار ميليارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : 4 آب

مبلغ خريد اسناد : 5/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 تاريخ 99/04/03 ساعت 15 تاريخ 99/04/09

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 99/04/03

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ99/04/25

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (75)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

روابط عمومي و آموزش همگاني

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:4,227,237
  • بازدید ها:
    • امروز:1,551
    • این هفته:46,363
    • این ماه:219,405
    • سال:2,209,084