آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۲:۰۱:۱۵

اجراي 5/16 كيلومتر خط انتقال آب از آب شيرينكن سايت جواد الائمه تا شهر پارسيان با لوله فولادي به اقطار 500 و 600 ميليمتر

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۱:۲۶:۴۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : روزنامه جمهوري روزنامه درياي انديشه
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 8,966,000,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : اجراي 5/16 كيلومتر خط انتقال آب از آب شيرينكن سايت جواد الائمه تا شهر پارسيان با لوله فولادي به اقطار 500 و 600 ميليمتر

مبلغ برآورد اوليه:  313/264/523/490ريال ( سيصد و سيزده ميليارد و دويست و شصت و چهار ميليون و پانصد و بيست و سه هزار و چهارصد و نود  ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 8/966/000/000ريال (هشت ميليارد و نهصد و شصت و شش ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : 3 آب

مبلغ خريد اسناد : 5/000/000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 تاريخ 99/2/17 ساعت 15 تاريخ 99/2/22

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 99/3/7

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ99/3/12

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (75)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

روابط عمومي و آموزش همگاني

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:4,225,910
  • بازدید ها:
    • امروز:223
    • این هفته:45,035
    • این ماه:218,077
    • سال:2,207,756