آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۷:۲۲

عمليات زيرسازي و روسازي ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضلاب بندرعباس - اولويت دوم

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۳:۲۹:۳۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : صبح ساحل - شروع
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نام بانک و شماره حساب : بانك مركزي - شماره حساب سپرده نزد بانك مركزي جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار IR630100004001131607145830
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,067,000,000 ریال

 

"كم آبي ديگر شعار نيست."(#هر هفته-الف-ب-ايران)

نوبت اول

 فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عملیات زیرسازی و روسازی ترمیم نوار حفاری شبکه جمع آوری فاضلاب بندرعباس- اولویت دوم

مبلغ برآورد اوليه:  مبلغ   21,320,460,877 (بيست و يك ميليارد و سيصد و بيست ميليون و چهارصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و هفت ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1/067/067/000ريال (يك ميليارد و شصت و هفت ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 راه و باند

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 5/000/000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 تاريخ 98/11/5ساعت 15 تاريخ 98/11/12

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 98/11/27

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ98/11/30

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .   

 

                                                                                    

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,121,404
  • بازدید ها:
    • امروز:7,876
    • این هفته:33,369
    • این ماه:120,230
    • سال:1,551,353