آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۲:۱۴

طراحي و اجراي ترميم مخازن 30 هزار متر مكعبي آب شرب داماهي و ششصد دستگاه بندرعباس به روش E.P.C

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۳:۱۸:۴۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : نداي هرمزگان - اخبار صنعت
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نام بانک و شماره حساب : بانك مركزي - شماره حساب سپرده نزد بانك مركزي جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار IR630100004001131607145830
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4,416,000,000 ریال

  "كم آبي ديگر شعار نيست."

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي  دو مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : طراحي و اجراي ترميم مخازن 30 هزار متر مكعبي آب شرب داماهي و ششصد دستگاه شهر بندرعباس به روش  E.P.C

مبلغ برآورد اوليه:  109/510/279/831ريال ( يكصد و نه ميليارد و پانصد و ده ميليون و دويست و هفتاد و نه هزار و هشتصد و سي و يك ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 4/416/000/000ريال (چهار ميليارد و چهارصد و شانزده  ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر :حداقل رتبه 3 طرح و ساخت در رشته آب ( تاسيسات آب و فاضلاب ) يا گروه مشاركت متشكل از : شركتهاي داراي  رتبه 5 در رشته آب يا ابنيه به همراه مشاور همكار با رتبه 3 در تاسيسات آب و فاضلاب  يا ابنيه

مبلغ خريد اسناد : مبلغ5/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 تاريخ 98/11/5تا ساعت 15 تاريخ 98/11/12

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 98/11/27

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 98/11/30

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .   

 

                                                                                    

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,680,230
  • بازدید ها:
    • امروز:580
    • این هفته:49,343
    • این ماه:216,412
    • سال:1,899,347