آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۲۶:۴۳

برق رساني به تصفيه خانه فاضلاب شهرك پيامبر اعظم بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۰:۰۲:۰۶
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : رويداد امروز -اقتصاد كيش
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 202,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : برق رساني به تصفيه خانه فاضلاب شهرك پيامبر اعظم بندرعباس

مبلغ برآورد اوليه:  4/034/955/782 ريال (چهارميليارد و سي و چهار ميليون و نهصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و دو ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 202/000/000ريال (دويست و دو ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 نيرو و اخذ تائيديه از شركت توزيع برق هرمزگان

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000/5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 98/09/06ساعت 15 تاريخ 98/09/12

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 98/09/25

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 98/09/27

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

روابط عمومي و آموزش همگاني

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,392,464
  • بازدید ها:
    • امروز:749
    • این هفته:29,063
    • این ماه:156,069
    • سال:1,715,237