آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۱:۰۱:۴۱

عمليات استقرار واحد محلي جهت انجام خدمات بازرسي جوش لوله ها و اتصالات فولادي خطوط انتقال آب به روش پرتونگاري صنعتي در پروژه هاي سطح استان هرمزگان

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۳:۴۳:۴۸
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : صبح ساحل
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
نام بانک و شماره حساب : صادرات شعبه گلشهر- خريد اسناد - شماره حساب سپرده نزد بانك مركزي جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار IR630100004001131607145830
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 343,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات استقرار واحد محلي جهت انجام خدمات بازرسي جوش لوله ها و اتصالات فولادي خطوط انتقال آب به روش پرتونگاري صنعتي در پروژه هاي سطح استان هرمزگان

  مبلغ برآورد اوليه:  6/852/400/00 ريال (شش ميليارد و هشتصد و پنجاه و دو ميليون و چهارصد هزار ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 343/000/000 ريال (سيصد و چهل و سه ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 2 گواهينامه صلاحيت خدمات در رشته بازرسي فني يا پيمانكاران داراي مجوز  " خدمات فني و مهندسي در زمينه مهندسي جوش " از وزارت صنعت و معدن و تجارت

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 تاريخ 08/07/98 ساعت 13 تاريخ 14/07/98

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13 مورخ 29/07/98

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 01/08/98

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:4,300,960
  • بازدید ها:
    • امروز:1,782
    • این هفته:48,374
    • این ماه:204,943
    • سال:2,238,037