آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۲:۱۴

عمليات ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضلاب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ - ۱۰:۲۳:۴۱
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : درياي انديشه - جهان اقتصاد
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
نام بانک و شماره حساب : بانك مركزي - شماره حساب سپرده نزد بانك مركزي جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار IR630100004001131607145830
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,658,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضلاب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

مبلغ برآورد اوليه: 33/159/660/540ريال ( سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و نه ميليون و ششصد و شصت  هزار و پانصد و چهل ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 1/658/000/000ريال (ششصد و سه ميليون ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 رشته راه و باند

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 5/000/000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 98/06/09ساعت 15 تاريخ 98/06/16

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 98/07/01

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 98/07/03

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .    

 

                                                                                   

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,680,267
  • بازدید ها:
    • امروز:617
    • این هفته:49,380
    • این ماه:216,449
    • سال:1,899,384