آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۲:۳۱:۱۳

اجراي مخزن 1000 مترمكعبي تنب كوچك

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۱:۱۶:۱۹
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : درياي انديشه
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نام بانک و شماره حساب : جهت خريد اسناد مناقصه بانك صادرات-بانك ملي مركزي جهت تضمين شركت در مناقصه - IR 630100004001131607145830تمركز وجوه سپرده نزد بانك مركزي به نام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان جهت تضمين شركت در مناقصه وحساب جاري شماره 0102934990003 سپهر بانك صادرات شعبه گلشهر بنام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 827,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : اجراي مخزن 1000 مترمكعبي تنب كوچك

  مبلغ برآورد اوليه:  16،521،796،582 ريال ( شانزده ميليارد و پانصد و بيست و يك ميليون و هفتصد و نود و شش هزار و پانصد و هشتاد و دو ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  827،000،000ريال (هشتصد و بيست و هفت ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : 5 رشته آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 3/000/000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 7/12/97 ساعت 15 تاريخ 11/12/97

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 25/12/97

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 27/12/97

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,891,867
  • بازدید ها:
    • امروز:209
    • این هفته:18,917
    • این ماه:80,134
    • سال:898,179