آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۷/۲۸ - ۱۰:۵۴:۲۳

اصلاح و توسعه شبكه و اجراي خط انتقال آب لوله هاي فولادي پراكنده و انتقال آب به شمال بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط ماريا معلمي در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۲:۵۹:۳۲
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
ساعت بازگشایی : ۲۲:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : حمايت
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
نام بانک و شماره حساب : جهتت تضمين : مركزي جهت خريد اسناد : صادرات - جهت تضمين شركت در فرايندارجاع كارir630100004001131607145830 جهت خريد اسناد0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 687,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : اصلاح و توسعه شبكه و اجراي خط انتقال آب لوله هاي فولادي پراكنده سطح شهر و انتقال آب به شمال بندرعباس

  مبلغ برآورد اوليه:  13،734،498،849 ريال ( سيزده ميليارد و هفتصد و سي و چهار ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار و هشتصد و چهل و نه ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  687،000،000 ريال (ششصد و هشتاد و هفت ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : 5 رشته آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000/3 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 9/11/97 ساعت 15 تاريخ 17/11/97

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 04/12/97

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 06/12/97

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:2,166,021
  • بازدید ها:
    • امروز:2,487
    • این هفته:52,992
    • این ماه:155,444
    • سال:1,013,839