آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۲۶:۴۳

عمليات اجرايي احداث ايستگاه پمپاژ شماره 3 و مخزن 200 متر مكعبي بندرلنگه

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ - ۰۹:۵۰:۱۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : ميراث جرون
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
نام بانک و شماره حساب : بانك مركزي - شماره حساب سپرده نزد بانك مركزي جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار IR630100004001131607145830
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 545,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."

 

نوبت اول

                                                                   تجديد فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات اجرايي احداث ايستگاه پمپاژ شماره 3 و مخزن 200 متر مكعبي بندر لنگه

  مبلغ برآورد اوليه:  10/889/000/125ريال ( ده ميليارد و هشتصد و هشتاد و نه ميليون و يكصد و بيست و پنج  ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 545/000/000 ريال (پانصد و چهل و پنج ميليون  ريال )

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ  3/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 97/9/27تا ساعت 15 تاريخ 97/10/03

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 97/10/17

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/10/19

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,392,408
  • بازدید ها:
    • امروز:693
    • این هفته:29,007
    • این ماه:156,013
    • سال:1,715,181