آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۹:۴۱

احداث ساختمانهاي فرآيندي و جنبي و تهيه ، حمل ونصب تجهيزات تصفيه خانه آب شرب شهرستان بشاگرد

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - ۱۱:۳۴:۱۰
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : اقتصاد پويا
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
نام بانک و شماره حساب : ملي - شماره حساب جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 8,339,000,000 ریال

نوبت اول

 فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : احداث ساختمانهاي فرآيندي و جنبي و تهيه ، حمل و نصب تجهيزات تصفيه خانه آب شرب شهرستان بشاگرد

  مبلغ برآورد اوليه  : 332/574/420/006 ريال ( سيصد و سي و دو  ميليارد و پانصد و هفتاد و چهار  ميليون وچهارصد و بيست هزار و شش  ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 8/339/000/000 ريال (هشت ميليارد و سيصد و سي و نه ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : يك رشته آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ3/000/000ريال  به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ97/05/24 تا ساعت 15 تاريخ 97/06/02

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13 مورخ 97/06/17

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/06/21

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (75)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .           

                                                                           

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                       

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,730,602
  • بازدید ها:
    • امروز:1,638
    • این هفته:20,481
    • این ماه:73,372
    • سال:904,629