آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

تامين و فروش تجهيزات , حمل , نصب , آزمايش و راه اندازي سيستم اتوماسيون و تله متري تصفيه خانه آب بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط ماريا معلمي در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - ۱۴:۵۷:۰۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : جمهوري اسلامي
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بهای خرید اسناد : 2,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نام بانک و شماره حساب : جهتت تضمين : ملي جهت خريد اسناد : صادرات - جهت تضمين شركت در فرايندارجاع كار2175165402003 جهت خريد اسناد0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,250,000,000 ریال

تجديد  فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : تأمین و فروش تجهیزات, حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی سیستم اتوماسیون و تله متری تصفیه خانه آب بندر عباس و پیاده سازی مرکز کنترل اسکادا هرمزگان و یکپارچه سازی نرم افزار سیستم های تله متری مطابق  شرایط فنی و خصوصی ذکر شده در اسناد مناقصه

  مبلغ برآورد اوليه:  45,000,000,000 ريال (چهل و پنج ميليارد ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  2,250,000,000 ريال (دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : داراي رتبه 4 تاسيسات و تجهيزات و يا رتبه 4 صنعت و معدن

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /2ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 07/03/97 تا ساعت 15 تاريخ 12/03/97

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 28/03/97

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 30/03/97

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,075,097
  • بازدید ها:
    • امروز:339
    • این هفته:15,806
    • این ماه:78,528
    • سال:879,686