آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

اصلاح و توسعه شبكه توزيع آب شرب جزيره هرمز

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - ۱۰:۳۲:۳۰
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : نداي هرمزگان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
بهای خرید اسناد : 2,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
نام بانک و شماره حساب : ملي - شماره حساب جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 704,000,000 ریال

نوبت اول

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : اصلاح و توسعه شبكه توزيع آب شرب جزيره هرمز

  مبلغ برآورد اوليه: 14/080/315/312ريال ( چهارده ميليارد و هشتاد ميليون و سيصد و پانزده هزار و سيصد و دوازده ريال)

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  704/000/000ريال (هفتصد و چهار ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ  2/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 97/02/29 تا ساعت 15 تاريخ 97/03/05

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/03/21

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/03/23

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

                                     

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,146,558
  • بازدید ها:
    • امروز:107
    • این هفته:16,550
    • این ماه:83,553
    • سال:906,615