آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

عمليات اجرايي , تهيه و نصب كارهاي باقي مانده مدول اول تصفيه خانه فاضلاب ميناب

آخرین بروزرسانی توسط ماريا معلمي در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ - ۱۵:۰۷:۱۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : قدس
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
بهای خرید اسناد : 500,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نام بانک و شماره حساب : ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 0 ریال

نوبت اول

فراخوان ارزيابي مناقصه گران

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه تا ارائه مدارك و مستندات مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات اجرايي , تهيه و نصب كارهاي باقي مانده مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر ميناب      

( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 2 در رشته تاسيسات و تجهيزات به همراه رتبه 1 آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 500,000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزيابي كيفي .

مهلت زماني دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سايت : ساعت 12 تاريخ 19/02/97 تا ساعت 14 تاريخ 25/02/97

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 8/03/97

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 9/03/97

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم :  احراز حداقل امتياز لازم (70) مي باشد .

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد ارزيابي كيفي را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  مدارك لازم شامل پاكت ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات خواسته شده را تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابي كيفي مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مربوطه  آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,075,041
  • بازدید ها:
    • امروز:283
    • این هفته:15,750
    • این ماه:78,472
    • سال:879,630