آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

طرح تهيه ، حمل و نصب تجهيزات الكتريكال و مكانيكال سيستم ازن زني تصفيه خانه هاي آب استان هرمزگان

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ - ۱۳:۵۲:۲۷
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : سايه , آفرينش
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بهای خرید اسناد : 2,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
نام بانک و شماره حساب : ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,372,000,000 ریال

نوبت اول
 فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : حمل و نصب تجهيزات الكتريكال و مكانيكال سيستم ازن زني تصفيه خانه هاي آب استان هرمزگان
  مبلغ برآورد اوليه:  47/420/593/584 ريال ( چهل و هفت ميليارد و چهارصد و بيست ميليون و پانصدو نود و سه هزار و پانصد و هشتاد و چهار ريال ).
  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :   2/372/000/000 ريال (دو ميليارد و سيصد و هفتاد و دو ميليون ريال ) .
رتبه و رشته مورد نظر : داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن و يا رتبه سه تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ  000/000 /2 ريال شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 97/02/24تا ساعت 15 تاريخ 97/02/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/03/09
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/03/12
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       
                                

 

 

 

 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,075,154
  • بازدید ها:
    • امروز:396
    • این هفته:15,863
    • این ماه:78,585
    • سال:879,743