آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

تهيه، حمل و اجراي پوشش كولتار اپوكسي سازه هاي تصفيه خانه فاضلاب رودان .

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۰۸:۴۷:۴۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ساعت بازگشایی : ۱۰:۱۴
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : عصر اقتصاد -تفاهم
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بهای خرید اسناد : 1,500,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 221,000,000 ریال

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : تهيه، حمل و اجراي پوشش كولتار اپوكسي سازه هاي تصفيه خانه فاضلاب رودان .
مبلغ برآورد اوليه: 4،412،286،761 ريال ( چهار ميليارد و چهارصد و دوازده ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت و يك ريال ) .
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  221،000،000 ريال ( دويست و بيست و يك ميليون ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : 5 ابنيه  يا 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 1،500،000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 10 تاريخ  24/10/96 ساعت 14 تاريخ 01/11/96
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 15/11/96
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 18/11/96
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني                                                            ‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                      

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,075,037
  • بازدید ها:
    • امروز:279
    • این هفته:15,746
    • این ماه:78,468
    • سال:879,626