آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۹:۰۲

عمليات اجرايي تهيه , توسعه و اصلاح شبكه توزيع آب محلات جنوبي گوهران بشاگرد

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۱:۳۵:۲۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
ساعت بازگشایی : ۱۱:۳۱
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : عصر ايرانيان-رسالت
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 196,000,000 ریال

نوبت اول
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات اجرايي  تهيه , توسعه و اصلاح شبكه توزيع آب محلات جنوبي گوهران بشاگرد
مبلغ برآورد اوليه: 876/047/905/3 ريال ( سه ميليارد و نهصد و پنج ميليون و چهل و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و شش ريال ).
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  000/000/196ريال ( يكصد و نود و شش ميليون ريال ).
رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /1ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 18/9/96  تا ساعت 15 تاريخ  25/9/96 .
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 10/10/96  .
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 13/10/96  .
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       
 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,151,612
  • بازدید ها:
    • امروز:960
    • این هفته:17,298
    • این ماه:85,178
    • سال:908,764