آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاور میستان

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۱:۵۵:۲۶
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
ساعت بازگشایی : ۱۱:۵۱
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : دنياي اقتصاد -جمهوري
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 566,000,000 ریال

تجدید فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاور میستان
مبلغ برآورد اوليه: 390/678/317/11 ريال ( یازده ميليارد و سیصد و هفده  ميليون و ششصد و هفتاد هشت هزار و سیصد و نود ريال ) .
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  000/000/566 ريال ( پانصد و شصت و شش ميليون ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /1ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12  تاريخ  08/09/96   تا ساعت 15 تاريخ 16/09/96
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 02/10/96
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 06/10/96
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .      
 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,146,555
  • بازدید ها:
    • امروز:104
    • این هفته:16,547
    • این ماه:83,550
    • سال:906,612