آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

مدیریت واژه ها

آخرین بروزرسانی توسط نیلوفر قاسمی نژاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۰۸:۱۴:۵۲
کلمه معنی
انشعاب آب نصب شده تجاري تعداد انشعابات آب (تجاري :انشعابي است كه عموماً براي محل كسب و تجارت داير مي‌شود) كه در يك ماه نصب، تحويل مشترك و آماده بهره برداري ميگردد  را انشعاب آب نصب شده  تجاري گويند .
انشعاب آب نصب شده مسكوني تعداد انشعابات آب (مسكوني: واحد مسكوني عبارت است از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت، حداقل داراي يك اتاق، يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراكي باشد) كه در يك ماه نصب، تحويل مشترك و آماده بهره برداري ميگردد  را انشعاب آب نصب شده  مسكوني گويند .
انشعاب آب واگذار شده مسكوني تعداد انشعابات آب (مسكوني: واحد مسكوني عبارت است از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت، حداقل داراي يك اتاق، يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراكي باشد) كه در يك ماه واگذار مي گردد  را انشعاب آب واگذارشده  مسكوني گويند .
انشعاب فاضلاب نصب شده صنعتي داراي پيش تصفيه خانه تعداد انشعابات فاضلاب صنعتی  داراي پيش تصفيه خانه نصب شده (انشعاب صنعتي : انشعابي است كه براي جمع‌آوري و دفع فاضلاب صنايع، كارخانجات، مؤسسات و كارگاه‌ها و صنوف توليدي بعد از پيش تصفيه و رسيدن كيفيت فاضلاب خروجي به حد مجاز در محل اتصال شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهري بر اساس استانداردهاي موجود برقرار مي‌گردد.)  كه در يك ماه نصب، تحويل مشترك و آماده بهره برداري ميگردد  را انشعاب فاضلاب نصب شده  صنعتي داراي پيش تصفيه خانه گويند .
انشعاب فاضلاب نصب شده صنعتي فاقد پيش تصفيه خانه تعداد انشعابات فاضلاب صنعتی فاقد پيش تصفيه خانه  (انشعاب صنعتي: انشعابي است كه براي جمع‌آوري و دفع فاضلاب صنايع، كارخانجات، مؤسسات و كارگاه‌ها و صنوف توليدي بعد از پيش تصفيه و رسيدن كيفيت فاضلاب خروجي به حد مجاز در محل اتصال شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهري بر اساس استانداردهاي موجود برقرار مي‌گردد.) كه در يك ماه نصب، تحويل مشترك و آماده بهره برداري ميگردد  را انشعاب فاضلاب نصب شده  صنعتي فاقد پيش  تصفيه خانه گويند .
انشعاب فاضلاب نصب شده مسكوني تعداد انشعابات فاضلاب (مسكوني: واحد مسكوني عبارت است از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت، حداقل داراي يك اتاق، يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراكي باشد) كه در يك ماه نصب، تحويل مشترك و آماده بهره برداري ميگردد  را انشعاب فاضلاب نصب شده  مسكوني گويند .
انشعاب فاضلاب واگذار شده آب آزاد و بنايي تعداد انشعابات فروش رفته فاضلاب ( كارگاهي -موقت – فروش با تانكر –ساخت و ساز)در يك ماه مي باشد.  
تامين و استحصال آب كليه عمليات مربوط به بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات مرتبط با استحصال آب از چاهها ،چشمه ها ،قنوات و برداشت آب از منابع سطحي (تلمبه خانه ها و تاسيسات آبگيري از رودخانه ها و سدها)و همچنين بهره برداري از تصفيه خانه ها ،تاسيسات ضد عفوني و مخازن سرويس و خطوط انتقال تا ابتداي مخازن ذخيره و يا شبكه آبرساني به منظور تامين آب ،كه اين تاسيسات كلا" متعلق به شركت مي باشد
تعرفه نرخ گذاري
داده هاي مكاني مكان هاي جغرافيايي ، مرزها و ويژگيهاي ساكنين زمين طبيعي يا مصنوعي را شناسايي و نمايش يا شرح مي دهند.
درآمدهاي جاري/ آب بهاي مسكوني ميزان درآمدي كه  طي قبوض آب بهاء از مشتركين  (مسكوني ) دريافت مي گــردد  
شبكه عمومي توزيع آب كليه تاسيسات و تجهيزات و توزيع آب از قبيل مخازن ذخيره ،خطوط اصلي و فرعي توزيع آب و همچنين تلمبه خانه هاي داخل شبكه كه كلا متعلق به شركت مي باشد
متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعايات آب و فاضلاب و يا تغيير در قطر انشعاب و ظرفيت قراردادي را درخواست نموده ليكن هنوز در خواست وي انجام نشده باشد.
مشترک شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعاب هاي (آب و فاضلاب )مورد تقاضاي وي طبق مقررات برقرار شده باشد.
ژئوماتيك يا علوم زميني اين واژه علومي را در برميگيرد كه با زمين ارتباط پيدا مي كند . ظير شاخه هاي علوم نقشه برداري ، محيط زيست ، زمين شناسي
  • تعداد بازدید کل:6,274,357
  • بازدید ها:
    • امروز:4,395
    • این هفته:54,523
    • این ماه:260,453
    • سال:3,104,437