آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

کمیته ها

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۵:۴۹:۳۸

کمسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

مصوبات كليه كميته هاجهت اخذ تصميمات نهايي در كميسيون توسعه مديريت توسط اعضاء بررسي و پس از تاييد و تصويب به آبفاي كشور و استانداري ابلاغ مي گردد.

تصميمات كميسيون راهبري توسعه مديريت و كميته هاي زير مجموعه نبايد مغاير با تصميمات شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو و كميته هاي تخصصي ذيل شورا باشد.

اعضا ء کمسیون توسعه مدیریت :

رديف نام ونام خانوادگي سمت
1 امین قصمی رئيس هيئت مديره و مديرعامل
2 منصور توسلي معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت
3 غلامحسین محبی معاون مالی و پشتیبانی
4 علی رضایی معاون خدمات مشترکین و درآمد
5 علاء امیریان نژاد معاون بهره برداری
6 ابراهيم خادمي پور معاون منابع انساني
7 بهزاد کهورزاده مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات
8 افسانه پاکدامن مدیر دفترآموزش و تشکیلات
9 كلثوم چشم براه مدير دفتر تحقيقات و بهبود بهره وري
10 عبدالمجيد فلاحت مدير امور آب و فاضلاب شرق بندرعباس
شرح وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
 • تعيين مصاديق حقيقي اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه
 • تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف،سياست ها ، اقدامات و ....
 • بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه.
 • راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
 • تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع.
 • تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن
 • بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ،بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
 • تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
 • سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه،تدوين برنامه بهبود سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.
 • راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود.

اعضاء کمیته :

رديف نام ونام خانوادگي سمت
1 امین قصمی رئيس هيئت مديره و مديرعامل
2 منصور توسلي معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت
3 ابراهیم خادمی پور معاون منابع انسانی
4 بهزاد كهورزاده مدير دفترآمار و فناوري اطلاعات
5 علي طارمي مدير امورمالي
6 عمار حیدری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
7 سميه قصمي مدير روابط عمومي
8 ناهيد حاجي زاده دبير حجاب و عفاف
9 كلثوم چشم براه مدير دفتر تحقيقات و بهبود بهره وري
10 عبدالمجيد فلاحت مدير امور آب و فاضلاب شرق
شرح وظايف كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي
 • تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل :اهداف اولويت ها، زمان بندي در سه سطح اطلاع رساني ، تعاملي و تراكنشي و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب
 • برنامه ريزي براي مستند سازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي دستگاه و راهبري اجراي برنامه
 • تعيين اولويت براي اصلاح فرايندهاي سرويس گرا مبتني بر نقشه فرايندهاي دستگاه
 • تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان ، مجتمع هاي خدمات اداري
 • راهبري و نظارت بر پورتال و درگاه هاي خدمات رساني دستگاه و ارزيابي و رتبه بندي آنها.
 • مديريت تعامل دستگاه با ساير دستگاههاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك.
 • راهبري اجراي آموزش مديران ، كاركنان و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات دستگاه و كارگزاران ارايه خدمات دولتي.
 • راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردمدر استفاده از خدمات الكترونيكي .
 • امور دبير خانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر فناوري اطلاعات يا عناوين مشابه انجام مي شود.
 • اعضاء کمیته :
رديف نام ونام خانوادگي سمت
1 غلامحسين محبي معاون مالي و پشتيباني
2 منصور توسلي معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت
3 ابراهیم خادمی پور معاون منابع انسانی
4 علی رضایی معاون خدمات مشترکین و درآمد
5 بهزاد کهورزاده مدیر دفترآمار و فناوری اطلاعات
6 عمار حیدری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
7 علی طارمی مدیر امور مالی
8 كلثوم چشم براه مدير دفترتحقيقات و بهبود بهره وري
9 عبدالمجيد فلاحت مدير امور آب و فاضلاب شرق
شرح وظايف كميته سرمايه انساني
 • طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.
 • تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه در بستر فناوري اطلاعات.
 • طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه.
 • استاندارد سازي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه (كاهش نيروهاي مازاد و تامين نيروهاي مورد نياز) و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.
 • اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق قوانين و مقرارت مربوط
 • اتخاذ تصميم در مورد تمديد قرارداد كاركنان پيماني و قراردادي مطابق قوانين مربوط
 • اتخاذ تصميم در مورد بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال دولت مصوب سال 1384.
 • نظارت بر حسن اجراي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري.
 • تنظيم پيشنهاد براي اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل اختصاصي دستگاه
 • تصويب برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت
 • نظارت بر اجراي برنامه آموزشي و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري
 • استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.
 • تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه دستگاه.
 • اعضاء کمیته :
رديف نام ونام خانوادگي سمت
1 غلامحسين محبي معاون مالي و پشتيباني
2 منصور توسلي معاون برنامه ريزي وبهبود مديريت
3 ابراهیم خادمی پور معاون منابع انسانی
4 عمارحیدری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
5 فرخنده سمایی مدير بودجه و بررسيهاي اقتصادي
6 افسانه پاكدامن مدير دفتر تشكيلات و اموزش
7 ميترا معلمي مدير امور كاركنان
شرح وظایف کمیته ساختار و فناوری مدیریت :
 • تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه ، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.
 • طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه.
 • شناسايي واحدها،وظايف ها،فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان.
 • تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري،مشاركت،شراكت،واگذاري مديريت،خصوصي سازي و خريد خدمات براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه.
 • تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها،سهم هر كدام از واحدهاي وابسته و استاني،اولويت ها،اهداف كمي،زمان بندي،شيوه واگذاري ها،مقررات و نظاير آن.
 • تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير:آموزش،اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي.
 • راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي ها و واحدهاي عملياتي دستگاه به ساير بخشها و تدارك زير ساخت ها و منابع.
 • تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز زدايي.
 • بررسي و ساماندهي شوراها،كميسيون ها،كميته ها،كارگروها و ساير مجامع تصميم گيريطراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت ، كميت ، قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت – گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استانداردهاي تعيين شده.
 • طراحي و راهبري استقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان مانند : نظام پيشنهادات ، نظام هاي تصميم گيري ، مديريت دانش ، نظامهاي توسعه نظم و انظباط اداري و مالي، كنترل پروژه ، كنترل اهداف  ، نظامهاي شراكت (برون سپاري، خصوصي سازي ،پيمانكاري ، خريد و خدمت و....) زير ساخت هاي نظام هاي حقوقي .
 • استاندارد سازي ، ساختمان ها و فضاي اداري و استقرار و اجراي آن.
 • تمامي تصميمات اين كميته بايد به تصويب شورا برسد مگر مواردي خاص كه از طرف شورا به آن تفيض شده باشد
 • اعضاء کمیته :
 • رديف نام ونام خانوادگي سمت
  1 غلامحسين محبي معاون مالي و پشتيباني
  2 منصور توسلي معاون برنامه ريزي وبهبود مديريت
  3 ابراهیم خادمی پور معاون منابع انسانی
  4 علی رضایی معاون خدمات مشترکین
  5 فرخنده سمایی مدير بودجه و بررسيهاي اقتصادي
  6 علی طارمی مديرامور مالی
  7 کلثوم چشم براه مدير دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری

شرح وظايف كميته مديريت عملكرد

 • راهبري استقرار نظام مديريت عملكرددستگاه
 • تدوين معيارها ، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هايي دستگاه (بلند مدت،ميان مدت كوتاه مدت)
 • مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا
 • تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه
 • تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير : بهره وري و كيفيت ، شفافيت پاسخگويي و مشاركت مردم.
 • تعريف روش سنج هريك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.
 • اعضاء کمیته :
رديف نام ونام خانوادگي سمت
1 امین قصمی رئيس هيئت مديره و مديرعامل
2 جواد منصوری قائم مقام مدیرعامل
3 علاء اميريان نژاد معاون بهره برداري
4 علي رضايي معاون خدمات مشتركين و درآمد
5 غلامحسین محبی معاون مالی و پشتیبانی
6 ابراهیم خادمی پور معاون منابع انسانی
7 سعید صادقی معاون مهندسی و توسعه
8 منصور توسلی معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت
9 كلثوم چشم براه مدير دفتر تحقيقات و بهبود بهره وري
10 عبدالمجيد فلاحت مدير امور آب و فاضلاب شرق
11 فرخنده سمایی مدیر دفتر بودجه
 • تعداد بازدید کل:6,274,183
 • بازدید ها:
  • امروز:4,221
  • این هفته:54,349
  • این ماه:260,279
  • سال:3,104,263