بخش هایی از تارنما که نمایان گر مشارکت الکترونیک است شامل : 

 

1-مشارکت الکترونیک در شاخص شفافیت تارنما 

در قسمت ((معاونت ها )) تمام اطلاعات مربوط به سمت های سازمانی ،شماره تلفن ، و در قسمت معرفی ((معرفی سازمان ))، چارت سازمانی ،ماموریت ،وظایف ،اهداف و بیانیه چشم انداز شرکت آمده است . 

2-مشارکت الکترونیک در شاخص کیفیت خدمات تارنما 

میز خدمت الکترونیک در نشانی https://abfahormozgan.com/fa-ir/moshtarak.abfahormozgan/5152 علاوه بر اینکه به صورت مجزا امکان درخواست الکترونیک خدمات 22 گانه آبفای هرمزگان را فراهم کرده است ،همچنین قسمت های ((ارسال و پیگیری شکایت )) و ((ارسال و انتقاد و اظهارنظر )) به افزایش کیفیت ارائه خدمات تارنما کمک کرده است . 

3-مشارکت الکترونیک در شاخص دسترس پذیری تارنما 

برای افراد نابینا یا کم بینا بخشی برای خواندن متن تارنما در نظر گرفته شده است و برای افراد کم بینا امکان بزرگ کردن صفحه تارنما وجود دارد . 

4-مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات 

در قسمت ((تماس با ما )) تمام اطلاعات مربوط به شرکت ، آدرس ، شماره تلفن آمده است ، همچنین در قسمت ((معرفی سازمان ))چارت سازمانی ،ماموریت ، وظایف ، اهداف و بیانیه شرکت آمده است . 

اقدامات انجام شده :

دانلود فایل

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0