عنوان خدمت (شناسه خدمت ) عنوان خدمت  جزئیات خدمت  شناسه خدمت  بستر ارائه خدمت 
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب   واگذاری انشعاب آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031452100 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
واگذاری انشعاب فاضلاب جزئیات خدمت به تفصیل 14021452101 dafaterpishkhan.pngsanjab.png

 

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 

تغییر کاربری انشعاب آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453100 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تغییر قطر انشعاب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453105 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453102 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453103 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453104 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تعویض کنتور آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453109 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
آزمایش کنتور آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453108 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
اعلام کارکرد کنتور آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453115 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تفکیک کنتور آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453106 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تغییر مکان کنتور آب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453107 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
فروش آب تانکری جزئیات خدمت به تفصیل 15031453119 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
نصب سیفون اضافی فاضلاب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453110 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب جزئیات خدمت به تفصیل 15031453113 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453114 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15033053100 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453116 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453112 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
قطع موقت و وصل انشعاب آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031453111 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031948000 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
اطلاع رسانی قطعی آب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031947000 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031946000 dafaterpishkhan.pngsanjab.png
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب  جزئیات خدمت به تفصیل 15031949000 dafaterpishkhan.pngsanjab.png

آخرین تاریخ بروز رسانی: 1403/03/07


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0