تاریخ انتشار : 1401/11/09 تاريخ ايجاد : 1401/11/09 اندازه پرونده: 217302 bytes
    تاریخ انتشار : 1401/11/09 تاريخ ايجاد : 1401/11/09 اندازه پرونده: 190205 bytes      6.1.7.0
      گروه دورانV6.1.7.0