دوران

لطفا صبر کنید ...

رضا اتصالی

سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

  • تحصيلات :

رضا اتصالی

سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

  • تلفن : 07632920000
  • پست الکترونیکی : etesali_r@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروهها
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0