دوران

لطفا صبر کنید ...

کلثوم چشم براه

سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

  • تحصيلات :

کلثوم چشم براه

سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

  • تلفن : 07632920000
  • پست الکترونیکی : cheshmberah_k@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلی
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0