گروه
از تاريخ الی
عنوان
عنوان مولف تاريخ

2/ 115 جهت تبديل آب آزاد و بنايي به آب خانگي چه مداركي مورد نياز مي باشد ؟
admin 1400/03/24
0/ 91 اعتراض به قبض صادره آب بهاء به چه صورتي امكان پذير است ؟
admin 1400/03/24
0/ 37 چه دلايلی موجب اعتراض مشترک نسبت به مبلغ حق انشعاب آب و فاضلاب در مقايسه با همسايگان مجاورميشود؟
admin 1400/03/24
0/ 34 پرداخت غيرحضوري صورت حسابهاي صادره از چه طريق امكان پذير است ؟
admin 1400/03/24
0/ 45 دسترسي به خدمات مربوط به امورمشتركين چگونه امكان پذير است ؟
admin 1400/03/24
0/ 20 پرداخت قبوض به وسيله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه بايد
admin 1400/03/24
0/ 31 در آخرين صورتحساب آب بهاء صادره مبلغ غير متعارفی درج گرديده که با مصارف ماههای قبل مغايرت اساسی دارد
admin 1400/03/24
0/ 32 چنانچه يک دوره از تاريخ تحويل آخرين قبض گذشته باشد و مشترک قبض جديد را دريافت نکرده باشد مشترک چه اق
admin 1400/03/24
0/ 22 درخواست تغيير مکان و تغيير ارتفاع کنتور به چه صورتی امکانپذير است؟
admin 1400/03/246.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0