خدمات سامانه پيامكي

خدمات قابل ارائه از طریق سامانه پیامکی 30004122

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

1-ثبت شماره تلفن همراه                                    کد اشتراک 8 رقمی                                                      

2-صدور قبض تسویه حساب میان دوره                   رقم کنتور*کد اشتراک 8 رقمی                                       

3-اطلاع از بدهی آب بها                                                B*کد اشتراک 8 رقمی

4-دریافت جزئیات اطلاعات قبض آب بهای آخر              C*کد اشتراک 8 رقمی                 

5-ثبت تلفن ثابت                                                  شماره تلفن 8 رقمی بدون کد شهر*P*کد اشتراک 8 رقمی

6-حذف تلفن ثابت                                                شماره تلفن 8 رقمی بدون کد شهر*D*کد اشتراک 8 رقمی

7-دریافت راهنمای سامانه                                    H*کد اشتراک 8 رقمی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0