لیست فرایند ها

پاسخگويي به شكايات و رسيدگي به پيشنهادات حوزه آب و فاضلاب ،كد شناسه خدمت 15031948000

پاسخ به استعلام مالكيت انشعاب آب ، كد شناسه خدمت : 15031453101

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب ، كد شناسه خدمت : 15031452100 - 14021452101

نصب سيفون اضافي فاضلاب ، كد شناسه خدمت :14021453110

مشاهده صورتحساب ها و پرداختي هاي مشتركين آب و فاضلاب 15031453116

قطع موقت و وصل انشعاب ، كدشناسه خدمت : 15031453111

فروش آب تانکری ، كد شناسه خدمت :15031453119

صدور صورتحساب ميان دوره ، شناسه خدمت :15031453116

درخواست بررسي صورتحساب مشتركين آب و فاضلاب ، كد شناسه خدمت : 15031453114

جمع آوري يا ادغام انشعاب آب ، كدشناسه خدمت :15031453112

تفكيك كنتور آب ، كدشناسه خدمت :15031453106

تغيير مشخصات مشتركين آب و فاضلاب : كد شناسه خدمت :15031453102

تغيير كاربري انشعاب آب ، كد : شناسه خدمت : 15031453100

تغيير قطر انشعاب آب ، كد شناسه خدمت :15031453105

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب آب ، كد شناسه خدمت :15031453104

تغيير تعداد واحد مسكوني مشتركين آب و فاضلاب ، كد شناسه خدمت :15031453103

تعویض کنتور آب ، كد شناسه خدمت : 15031453109

تسويه حساب بدهي مشتركين آب و فاضلاب ، كد شناسه خدمت : 15031453113

اعلام كاركرد كنتور آب ، كد شناسه خدمت : 15031453115

آزمايش كنتور آب ، شناسه خدمت :15031453108

تغيير مكان كنتور آب ، كد شناسه خدمت :15031452107


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0