دوران

لطفا صبر کنید ...

محمد مقدسي فرد

سرپرست امور پشتيباني

  • تحصيلات :

محمد مقدسي فرد

سرپرست امور پشتيباني

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : moqadasifard@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0