دوران

لطفا صبر کنید ...

حسن ايران منش

مدير دفتر بهره برداري آب

  • تحصيلات : كارشناسي ارشد

حسن ايران منش

مدير دفتر بهره برداري آب

  • تلفن : 0763292
  • پست الکترونیکی : iranmanesh@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0