دوران

لطفا صبر کنید ...

پريسا زارعي

مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات

  • تحصيلات : دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كارDBA

پريسا زارعي

مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات

  • پست الکترونیکی : zareei@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0