الويتهاي تحقيقاتي سال 1400

كنترل و مديريت اثرات پساب آب شيرين كن صد هزار متر مكعبي بندرعباس

بررسی فنی و اقتصادي استفاده از دو شبکه توزیع آب شرب و آب بهداشتی (مطالعه موردي شهر خمير)

ارتقا عملكرد سامانه هاي حذف بو ايستگاههاي پمپاژ شهر بندرعباس ، هرمز

بهبود سيستم هاي هوادهي عمقي در تصفيه خانه فاضلاب

الويتهاي تحقيقاتي سال 1401

بررسي، تحليل و ارزيابي قيمت روشهاي مقابله با خوردگي آب خروجي (Fresh Water) سامانه هاي نمك زدايي

طراحي و ساخت دستگاه بازيابي انرژي(ERD) وپمپ هـاي فشار قوي (HP) براي اسـتفاده در سامانه هاي نمك  زدايي اسمز معكوس (RO)

امكان سنجي استخراج املاح ارزشمند از پساب آب شيرينكن‌هاي استان هرمزگان

امكان سنجي، طراحي و تجزيه تحليل اقتصادي استفاده از انرژي‌هاي نو جهت تأمين انرژي تأسيسات آب و فاضلاب استان هرمزگان

تهيه سامانه برنامه نويسي پودماني (Module) طراحي و استقرار سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب (ورود اطلاعات، امكان سنجي، طراحي مدل، خروجي نقشه ها و مدل فاينانس اقتصادي) در شهركها، شهرهاي كوچك و جوامع محلي

بررسي فني – اقتصادي نحوه استفاده از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب ميناب و رودان شامل پتانسيل هاي بالقوه مصرف – مدل مالي – پيشنهاد ملزومات تكميلي جهت بهبود كيفيت و انتقال پساب با توجه به نوع مصرف

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0