دوران

لطفا صبر کنید ...

عبدالحميد جابري

معاون منابع انساني و تحقيقات

 • تحصيلات : كارشناسي ارشد

عبدالحميد جابري

معاون منابع انساني و تحقيقات

 • تلفن : 0763292
 • پست الکترونیکی : jaberi@abfahormozgan.com

 • سوابق تحصيلي
 • سوابق شغلي
 • عضويت در كميته ها و كارگروه
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
 • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • افتخارات
 • شرح وظايف
 • حوزه هاي تحت سرپرستي6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0