دوران

لطفا صبر کنید ...

علي رضايي سردره

معاون خدمات مشتركين و درآمد

  • تحصيلات : كارشناسي ارشد

علي رضايي سردره

معاون خدمات مشتركين و درآمد

  • تلفن : 0763292
  • پست الکترونیکی : rezaei@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروهها
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف
  • حوزه هاي تحت سرپرستي


گروه دورانV6.0.6.0