دوران

لطفا صبر کنید ...

علاء اميريان نژاد

معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب

 • تحصيلات : كارشناسي ارشد

علاء اميريان نژاد

معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب

 • تلفن : 0733292
 • پست الکترونیکی : amirian@abfahormozgan.com

 • سوابق تحصيلي
 • سوابق شغلي
 • عضويت در كميته ها و كارگروه
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
 • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • شرح وظايف
 • حوزه هاي تحت سرپرستيگروه دورانV6.0.6.0